Rectified Decision Trees: Towards Interpretability, Compression and Empirical Soundness

Published in arXiv, 2019

Author: Jiawang Bai*, Yiming Li*, Jiawei Li, Yong Jiang, Shutao Xia

Download paper here