Multinomial Random Forests: Fill the Gap between Theoretical Consistency and Empirical Soundness

Published in arXiv, 2019

Author: Yiming Li, Jiawang Bai, Qingtao Tang, Yong Jiang, Chun Li, Shutao Xia

Download paper here